Tổ chức tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cho công nhân viên

Công ty tổ chức tập huấn kiến thức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cho công nhân viên.